Så hanterar vi personuppgifter

Din personliga integritet är viktig. Så här hanterar vi dina personuppgifter.

Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig, så som namn, person­nummer samt kontakt­uppgifter som telefon och e-post. Eftersom syftet med behandlingen är att kunna informera om lån, bevaka återlämning och ge möjlig­het till reservationer är det nödvändigt att biblioteket har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kan även komma att användas för information och enkätundersökningar.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är avtal med den registrerade.

Låntagare som inte varit aktiv på 5 år gallras. Låneinformation gallras normalt när lånen lämnats tillbaka. Lånebokshistorik sparas dock för talbokslån och ”boken kommer”. Skuld som gått till krav gallras inte. På mediets etiketts­nummer är det möjligt att spåra sista låntagaren.

De personuppgifter som behandlas delas med de personuppgiftsbiträden kultur- och fritidsnämnden använder för att kunna utföra nämndens tjänster och fullgöra skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer infor­mation om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta utbildningsförvaltningen på e-post utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.

Du kan också kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.

Om du anser att kultur- och fritidsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Dataskyddsförordningen finns på:

Älmhults kommuns webbplats 

Integritetsskyddsmyndighetens (IMY) webbplats

 

Sök

Språk