Lånekort

Lånekort

Lånekort är gratis och fås genom uppvisande av giltig fotolegitimation. Med lånekort kan du låna hem så gott som allt som du hittar på ditt bibliotek.

Du godkänner att du förstår och accepterar bibliotekets låneregler genom att skriva din namnteckning på kortet. Till kortet kan du med personalens hjälp knyta en PIN-kod. Med den kan du låna i vår automat, men också reservera och låna om på bibliotekets webbplats. Där kan du även låna e-böcker och e-ljudböcker.

Lånekortet är personligt och det är du som är ansvarig för allt som lånas på ditt kort, även om någon annan använder det. Låna därför aldrig ut ditt lånekort eller din PIN-kod och anmäl genast förlust av kort till biblioteket.

Lånekort till barn

Alla kan få ett eget lånekort, men för barn och ungdomar under 18 år krävs det skriftligt tillstånd av målsman på ett förbindelsekort. Målsman ansvarar för minderårigs lånekort och allt som lånas på kortet, även om någon annan använder det.
Förbindelsekort - barn och unga under 18 år

Dina lån

När du lånar får du ett kvitto på vad du lånat och uppgifter om sista återlämningsdag. Du ansvarar för dina lån tills de är avregistrerade.
Vill du bli påmind några dagar innan sista återlämningsdag, kan du få kostnadsfri övertidsvarning via e-post eller sms, men ansvaret är fortfarande ditt.

Du ansvarar för att lånade medier lämnas tillbaka i gott skick. Om de skadats måste du ersätta dem enligt samma taxa som för förkomna medier.

Lånetid och omlån

  • Lånetiden för våra medier är normalt 4 veckor, men vid kö förkortas tiden till 2 veckor.
  • Lånetiden för tidskrifter, sagoväskor och språkpåsar är 2 veckor.
  • Lånetiden för film, TV-spel  och kortlån är däremot bara 1 vecka.

Åldersgräns för att få låna film och TV-spel är 15 år. Du får låna 2 TV-spel och 7 filmer åt gången.

  • Om ingen reserverat det du lånat, kan du låna om högst 2 gånger.
  • Tidskrifter, filmer och TV-spel, sagolådor och språkpåsar kan du låna om högst 1 gång.
  • Kortlån går däremot inte att låna om.

Krav

Lämnar du tillbaka dina lån för sent får du betala en förseningsavgift. Högsta förseningsavgift per återlämningstillfälle och lånekort är 100 kr.

Det är lätt att glömma ett datum, så 1 vecka efter förfallodatum får du en påminnelse om att tiden gått ut. Om dina lån är reserverade av
annan låntagare, påminns du redan efter 1 dag.

2 veckor efter att den första påminnelsen skickats, skickar vi en andra påminnelse och 2 veckor därefter lämnar vi ärendet till kommunens ekonomienhet. Det är nu för sent för dig att återlämna det du lånat även om du skulle hitta det.

Ekonomienheten skickar en räkning på lånens värde inklusive uppkommen förseningsavgift och expeditionsavgift. Om du efter betalningspåminnelse på räkning fortfarande inte ersatt dina lån, går ärendet vidare till inkasso. Låntagare som inte följer lånereglerna eller inte betalar sin skuld till biblioteket, förlorar rätten att låna tills skulden är reglerad. Lånekortet spärras automatiskt om skuld överstiger 100 kr.

Avgifter

Allmäna avgifter

Förlorat lånekort 20 kr
Beställning av fjärrlån 20 kr
A4 kopia / utskrift svart-vitt 3 kr/sida
A4 kopia / utskrift färg 5 kr/sida
A3 kopia / utskrift svart-vitt 5 kr/sida
A3 kopia / utskrift färg 8 kr/sida

Förseningsavgifter vuxenmedier

Kortlån, filmer, TV-spel 5 kr/dag
Alla övriga vuxenmedier, sagoväskor och språkpåsar 10 kr/vecka

Förkomna vuxenmedier

Läsplattor inköpspris
TV-spel, filmer 450 kr
Språkkurser 350 kr
Böcker, ljudböcker 250 kr
CD-skivor 150 kr
Pocketböcker, tidskrifter 50 kr

Förkomna barnmedier

TV-spel, filmer 450 kr
Böcker, ljudböcker, cd-skivor 150 kr
Pocketböcker, tidskrifter 50 kr
Sagoväskor, språkpåsar 50 kr/föremål

Speciellt värdefulla eller svårersättliga medier måste du dock ersätta med högre belopp.

Lånereglerna kan komma att ändras. Aktuella låneregler finns alltid på bibliotekets webbplats.
Avgifterna är godkända av kommunfullmäktige 2019-11-25.

Library rules in English
 

Information om personuppgiftsbehandling enligt Dataskyddsförordningen

Vi behöver behandla och spara personuppgifter om dig, så som namn, person­nummer samt kontakt­uppgifter som telefon och e-post. Eftersom syftet med behandlingen är att kunna informera om lån, bevaka återlämning och ge möjlig­het till reservationer är det nödvändigt att biblioteket har tillgång till dessa uppgifter. Uppgifterna kan även komma att användas för information och enkätundersökningar.

Den rättsliga grunden för att behandla dina personuppgifter är allmänt intresse.

Låntagare som inte varit aktiv på 5 år gallras. Låneinformation gallras normalt när lånen lämnats tillbaka. Lånebokshistorik sparas dock för talbokslån och ”boken kommer”. Skuld som gått till krav gallras inte. På mediets etiketts­nummer är det möjligt att spåra sista låntagaren.

De personuppgifter som behandlas delas med de personuppgiftsbiträden kultur- och fritidsnämnden använder för att kunna utföra nämndens tjänster och fullgöra skyldigheter gentemot dig som registrerad.

Om du vill ha information om de uppgifter vi har om dig för att begära rättelse, begränsningar i behandlingen, göra invändningar mot behandlingen eller ha mer infor­mation om Dataskyddsförordningen är du välkommen att kontakta oss. Detta gör du enklast genom att kontakta utbildningsförvaltningen på e-post utbildning@almhult.se eller telefon, växel 0476 – 550 00.

Du kan också kontakta kultur- och fritidsnämndens dataskyddsombud på e-post dataskyddsombud@almhult.se eller telefon, växel 0476- 550 00.

Om du anser att kultur- och fritidsnämnden inte behandlar dina personuppgifter på ett rätt sätt enligt Dataskyddsförordningen kan du lämna ditt klagomål till Datainspektionen.

Mer information om Dataskyddsförordningen finns på:

Kommunens webbplats, http://www.almhult.se/sv/kommunen/lagarochbestammelser/dataskyddsforordningengdpr.4.72fae573162ae19940a5d54f.html

Datainspektionens webbplats

https://www.datainspektionen.se/

Språk